Selve sanktionen består i struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af to års varighed.
Men det, at det overhovedet er lykkedes at få en del af disse meget hårdt belastede unge i gang med arbejde., kan tyde på en vis succes med projektet.
Om kriminalitet alene omfatter køb og dato modne kvinder besiddelse af narkotika, eller om også andre former for jeg søger kvindelige engelsk kriminalitet er inkluderet.
Bilag vedrørende alkohol- og narkotikaproblemer Navn : Type : Effektevaluering.Der findes imidlertid ikke tilsvarende oplysninger om adfærdsmæssigt ændring for kontrolgruppen, og der er derfor intet sammenligningsgrundlag for denne del af undersøgelsen.Det skulle fungere som sekretariat for et ministerudvalg bestående af justitsministeren, socialministeren og undervisningsministeren.25 år, og de evalueringer, der er gennemført, tyder på, at det for mindst halvdelen af de unge, der har været i kontakt med projekterne, er lykkedes med at få de unge i beskæftigelse eller i gang med en erhvervsuddannelse.Tiltag: Der kan i løbet af samtalen foreslås tiltag i forhold til familie, skole og fritid, som skal bidrage til at sikre en positiv fremtidig udfordring.Det er således kvinder mødes fejl kommissionens generelle opfattelse, at der under fuldbyrdelsen af sanktionerne i videst muligt omfang bør være fokus på at gennemføre en bred social indsats over for de unge lovovertrædere med henblik på at imødegå årsagerne til kriminaliteten.Et andet mindretal i kommissionen (Ane Kristine Christensen) ønsker ikke at forholde sig til de forslag, der vedrører strafudmåling/reaktion i forhold til kriminelle unge, og som ikke påvirker kommunernes opgaver, herunder mulighed for fravigelse af strafmaksimum.Desuden vil personer, der færdes i eller på anden måde har kendskab til det lokale miljø,.eks.Otte medlemmer af kommissionen (Flemming Balvig, Jens Bay, Gunnar Homann, Anne Jastrup, Geert Jørgensen, Linda Lauritsen, Birgitte Holmberg Pedersen og Eva Smith) kan ikke støtte disse forslag,.I en engelsk undersøgelse nævnes det, at piger fra visse etniske minoriteter har en særlig lav risiko for at begå kriminalitet, og at interaktionen mellem køn og etnicitet dermed kan betragtes som en beskyttende faktor (Wikström 2006).
Reference : Fra hjemmesiden : junior-tamu Arbejdstræning eller uddannelse til socialt udsatte unge.144 Hansen, Lisbeth og Karen Zobbe (2006 Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger, Teori- og Metodecentret.Den individorienterede indsats vil ofte bestå af egentlig behandling.1 (retsplejelovens 114) Lovforslaget indebærer en ændring af retsplejelovens 114, således at Kriminalforsorgen formelt knyttes til SSP-samarbejdet.Samordnerens opgave er at kontakte familiemedlemmer, venner og andre, som familien ønsker inddraget i rådslagningen.Forarbejderne til lov.21 Deltagelse i programmerne er frivillig medmindre deltagelsen er et vilkår i en betinget dom for den pågældende.Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende børn og unge i henhold til den sociale servicelov kan efter lovens 166, stk.Af det samlede antal domme til ubetinget fængsel og samfundstjeneste udgjorde samfundstjenestedommene i 2006 således.Undersøgelser viser endvidere, at gadeplansarbejdet har en stor kriminalpræventiv effekt, da gadeplansmedarbejdere opnår kontakt til unge, der ikke er i skole, ungdomsklub eller lignende.


[L_RANDNUM-10-999]