sex kontaktpersoner yorkshire

(57) Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den om regler för bestämning av perioder, datum och frister(24) bör tillämpas vid beräkning av de tidsfrister som anges i detta direktiv.
Medlemsstaterna skall regelbundet till kommissionen anmäla ändringar i sina förteckningar.En upphandlande enhet bör därför ange tilldelningskriterierna samt viktningen av de olika kriterierna inbördes i så god tid att anbudsgivarna har kännedom om dem vid utarbetandet av sina anbud.Följande regler gäller för överföring av anbudsansökningar: a) En anbudsansökan avseende ett upphandlingsförfarande får göras skriftligt eller per telefon.Juridiska personer kan likväl åläggas att, när det gäller tjänstekontrakt och byggentreprenadkontrakt samt varukontrakt som dessutom omfattar tjänster och/eller monterings- och installationsarbeten, i anbudet eller anbudsansökan uppge namn och yrkeskvalifikationer på den personal som skall fullgöra kontraktet i fråga.Om konkurrensutsättning sker med hjälp av ett förhandsmeddelande a) skall det av meddelandet framgå vilka varor, byggentreprenader eller tjänster som kontraktet kommer att omfatta, b) skall det i meddelandet anges att kontraktstilldelning kommer att ske genom selektivt eller förhandlat förfarande utan att något ytterligare meddelande.(27) Vissa enheter som tillhandahåller busstransport i form av allmänna kommunikationer är redan uteslutna från tillämpningsområdet för direktiv 93/38/EEG.Empresa Nacional Carbonífera del Sur,.A.Kommissionen skall biträdas av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 71/306/EEG(31 nedan kallad "kommittén".Juryn skall vara sammansatt uteslutande av fysiska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen.De kriterier och regler för kvalificering som avses i punkt 2 skall tillhandahållas de ekonomiska aktörerna om de begär det.(25) EGT L 184,.7.1999,.
Minas y ferrocarriles de Utrillas,.A.C) Det underlag som kommissionen anser vara nödvändigt för att bevisa att relationerna mellan företaget eller samföretaget som tilldelas kontraktet och den upphandlande enheten lokale swingers magasin motsvarar kraven i denna artikel.D) Slutdatum för mottagande av begäran om deltagande.Skyldighet att tillämpa artikel.1 bör därför begränsas enbart till upphandlande enheter som är upphandlande myndigheter.(13) EGT L 164,.6.1994,.(Italienska järnvägen) - Trenitalia.p.A.Ett anbud skall dock inte ges företräde framför ett annat enligt första stycket om detta skulle tvinga den upphandlande enheten att anskaffa utrustning med andra tekniska egenskaper än den befintliga utrustningen, med åtföljande inkompatibilitet, tekniska svårigheter vid drift och underhåll eller orimliga kostnader.Om räckvidden av bestämmelser i det upphävda direktivet har ändrats, markeras detta med ordet "ändrad".Inbjudan skall innehålla alla relevanta upplysningar om den individuella anslutningen till den elektroniska utrustning som används samt vilken dag och tid den elektroniska auktionen kommer att inledas.Minas y explotaciones industriales,.A.250 meets - crm online, gerenciamento de clientes, gerenciar vendas, histórico de atendimentos, crm gratis, visitas, controle de vendedores, telemarketing, controle de clientes, acompanhamento de clientes meets - gerenciamento de clientes, gerenciar vendas, histórico de atendimento, crm online gratis, controle de vendedores, telemarketing, controle.
I detta syfte bör användning av elektroniska signaturer, i synnerhet avancerade elektroniska signaturer, i möjligaste mån uppmuntras.
253/1957 i gällande version att tillhandahålla en flygplats Portugal - ANA - Aeroportos de Portugal,.A., inrättad enligt Decreto-Lei n 404/98 av den 18 december 1998 - NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal,.P., inrättad genom Decreto-Lei n 404/98 av den.


[L_RANDNUM-10-999]